Reference

Horizontální netlaková injektáž - vytvoření bariéry proti vzlínající vlhkosti - Říčany (7/2022)

12.07.2022 11:52
Jak se lidově říká " pachatel se vrací na místo činu" ..... :-) V Říčanech jsem začal v roce 2007 pracovat pro společnost Remmers a zde i objevil kouzlo horizontální netlakové injektáže.  A nyní se na nás obrátil zákazník právě ze Říčan o provedení této technologie, která zabraňuje dalšímu...

Vnější sanace zdiva pod úrovní terénu, SVJ Hořovice (5-6/2022)

30.06.2022 09:52
Opět společná akce se společností SaRB s.r.o. Praha. Požadavek zadavatele, - 2 x SVJ v Hořovicích, byla sanace obvodového vnějšího zdiva - zatékání spodní vody do sklepních prostorů bytovek.   Navrženo tedy tzv. dodatečné utěsnění vnějšího zdiva, pomoc systému Remmers - skladba pro vnější...

Návrh sanace pro společnost SaRB, objekt - bytový dům Vinohrady (květen/2022)

14.06.2022 16:12
Spolupracuji se společností SaRB a pro ně vypracovávám sanační projekty a společně je pak realizujeme.  Stejně jako 1.PP tohoto bytového domu v Praze na Vinohradech.

Sanace objektu OU v Otvovicích - provozovna kadeřnictví (červen 2022)

13.06.2022 18:07
Provozovna kadeřnictví v objektu OU Otvovice. Po konzultaci byla opět zvolená metoda tzv. vnitřního odatečného utěsnění zdiva, vč. nízkotlaké horizontální injektáže. Materiál opět dodalla společnost Remmers CZ.  

Sanace vlhkého zdiva komerčního objektu Kladno - Maroldova ul. (12/2021)

01.12.2021 10:57
  Komerční objekt v Kladně, bývalé sídlo středočeské pobočky SPD. Kanceláře v 1.NP.  Opět již nevyhovující spodní hydroizolace a tak jsem řešili tento problém systémem hydroizolačních stěrek Remmers a netlakovou injektáže krémem Kiesol C.      

Sanace garáže a kotelny RD v Nebušicích u Prahy - (11/2021)

28.10.2021 08:11
  Relativně nový dům má problémy se vzlínající vlhkostí ve zdivu. A tak dle sanačního návrh ing.Pavla Šťastného bude provedena sanace objektu a to v garáží (1.NP) a v kotelně (částečně po úrovní terénu). Opět použita horizontální netlaková injektáž, vytvoření bariéry proti vzlínající...

Kanceláře Kooperativy - Roudnice n.Labem - (10/2020)

11.11.2020 09:48
Velice zajímavý případ degradace zdiva. Vícepodlažní komerční objekt na náměstí v Roudnici n.L.                                                         ...

Sanace RD v Kladně - Dubí - (11/2020)

11.11.2020 09:13
  Ke konci roku 2020 čeká naší firmu sanace objektu - rodinný dům v Kladně, část Dubí. Domek koupil nový majitel. Objekt nebyl více jak tři roky obýván a to se i podepsalo na stavební konstrukci. Zejména pak problém s výší terénu sousedního objektu. Soused ma situovaný dvorek nad úrovní...

Sanace BD v Praze, Žitomírská - (6/2020)

16.06.2020 19:30
Byli jsme osloveni SVJ Žitomírská v Praze 10.  Sanovat bytové jednotky a provozovny 1.PP v tomto bytovém domě. Opět obnažení cihlového zdiva, horizontální injektáž proti vzlínající vlhkosti a poté sanační skladbu na předmětné zdivo. Vše systémem dodatečního utěsnění zdiva produkty...

Sanace komerčního objektu - Kladno Kročehlavy - (4/2019)

11.03.2019 13:28
Stavba obchodního showroomu - Kladno.U budovy zachované pouze obvodové zdivo. I to je ale potřeba ošetřit z pohledu možného zavlhčeného zdiva. Opět injektáž a sanační sokl proti pozdější reakci uložených solí ve zdivu.Zakázku provedl pan Stehlík z Lužné. Již nekolikaletá zkušenost s touto firmu v...
1 | 2 >>

Sanace vnitřního zdiva v zástavbě bytových domů Praha Vinohrady (5/2015)

Opět bylo nutné vyřešit problém s kondenzací. Na vnitřní zdivu kde se opakovaně tato kondenzační vlhkost vykreslovala na finální štukové omítce. Důvodem je dutina mezi štítovými stěnami dvou sousedních domů. Nedostatečně silná štítová stěna tak není schopná izolačně reagovat na změnu teploty mezi exteriérem a interiérem. Kondenzát pak vzniká na rozhraní teplé a studené zóny. Použití kromě izolační stěrky Sulfatexschlämme a sanačního podhozu Vorspritzmörtel i sanační omítka Sanierputz Altweiss WTA a finální sanační štuk Feinputz.


Rekonstrukce a sanace rekreační chalupy v Krásném u N.M. na Moravě (4-5/2015)

Zákazník řeší při celkové rekonstrukci chalupy i problémy s kondenzační vlhkostí v obvodové kamenné zdivu. Proto byl doporučen systém s hydrofobně nastavenou podkladní omítkou Grundputz WTA.


Sanace objektu MDD ve Štětí, severní Čechy (11-12/2014)

Předmětem sanace u tohoto objektu bylo zaizolování zdiva a nahradit stávající zasažené omítky 1.PP.

Objekt procházel celkovou rekonstrukcí pláště budovy, ale bylo nutné přistoupit i k sanaci vnitřních omítek uvedené části budovy. Byla tedy dle sanančního projektu provedená horizontální injektáž proti vzlínající vlhkosti, aplikovaná minerální izolace a nahražené zasažené omítky (krystalizující soli) novými sanačními omítkami v systému Remmers Kiesol. Práci provedla pod dozorem Remmers CZ odborná firma pana Václava POUSTKY ze Štětí.

Vítáme tak našeho nového obchodního partnera z tohoto regionu.

https://www.interiery-poustka.cz/kontakty.html


Dodatečné vnitřní zateplení - K.Dvůr-Popovice ( 6 / 2014 )

Ne vždy je možné dodatečně zateplit celý objekt vnějším kontaktním systémem. Remmers ví jak na to. Dodatečně zateplit objekt zevnitř - Remmers iQ Therm - kapilárně aktivní zateplovací systém.

Použito na RD, kde se zateplovaly pouze obvodové stěny obývacího pokoje a kuchyně, které byly situovány na severo-západ a kde byly tepelné ztráty konstrukce největší.  Použitý izolant 50mm včetně vnitřní kapilárně aktivní omítky. Celková tlouštka systému směrem do interiéru cca 70mm.

Sanace zdiva před dodatečným vnějším zateplením - Družec u Kladna  (5-6/2014)


Další běžnou stavební technologií v současné době je dodatečné vnější zateplení objektu. Zde však můžeme narazit na problém, že řada takových objektů má problémy s nadměrným zavlhčením konstrukce. Není pak větší chybou, když se takový objekt zateplí aniž by se podnikly nějaké kroky k sanaci zavlhčeného zdiva. Tuto otázku tedy řešil tento projekt a jeho realizace - sanace vlhkého zdiva, včetně injektáže před samotným zeteplením. Součástí sanace je pak i ošetření kamene v soklu stavby - hydrofobizace pískovce.

Dodatečné vnitřní utěsnění zdiva - Horoměřice  ( 11 / 2013 )

Objekt byl postaven ve spádovém terénu. Nedokonale provedená vertikální izolace místností 1.PP měla za následek prostup terénní vlhkosti do interiéru místností pod úrovní terénu. Proto zde byl použitý vnitřní soklový detail hydroizolačních stěrek, zakončený sanační omítkou a sanačním štukem.

 

Horizontální injektáž obvodového zdiva - Kladno Kročehlavy ( 10 / 2013)

Obvodové zdivo vykazuje nefunkční horizontální izolaci proti vzlínající vlhkosti. Proto byla provedena horizontální chemické injektáž, která vytvoří bariéru proti této  "vzlínající" vlhkosti.


Sanace interiéru RD - Ruda u Nového strašecí ( 8-9 / 2013 )

Zákazník provádí změnu užívání objektu. Z komerčního objektu (autodílna) přestavba na občanské bydlení. Součástí přestavby byla i sanace zdiva - zamezit pronikání vlhkosti z obecní komunikace do obvodového zdiva. Byl použitý systém dodatečného vnitřního utěsnění zdiva formou horizontální injektáže, hydroizolační stěrky, sanačního podhozu a sanační omítky.

 

Hydrofobizace pohledového kamene - Hrusice ( 8 / 2013 )

Součástí sanace je i tzv. hydrofobizace stavební konstrukce a to buď pohledového kamene nebo cihly. Zde je nutné ošetřit hmotu tak, aby byla nasákavá. Zavlhčené zdivo - formou srážkové vlhkosti, je pak v období zimy vystaveno opakovanému promrzání a z toho pak vyplývá rozpad hmoty a tím destrukce celé konstrukce. Zde byl použitý hydrofobizátor s aromatickým rozpouštědlem na ruly a žuly. Hydrofobizuje se nejen kámen, ale i ložná spára.

Sanace potravinového sklepa, dodatečné utěsnění vnějšího zdiva - Jedomělice u Slaného ( 7-8 /2013)

Zákazník chtěl vytvořit ve sklepě vhodné podmínky pro uchování potravin. Bylo tedy nutné zamezit protupu vlhkosti vnějším obvodovým zdivem do interiéru prvního podzemního podlaží. Pro tuto sanaci byl použitý systém dodatečného vnějšího utěsnění zdiva, včetně horizontální chemické injektáže a přiložení ochranné nopové folie. Vnitřní opukové zdivo potravinového sklípku bylo hydrofobizováno a zpevněno.

Řešení problému vzlínající vlhkosti ve zdivu - Kladno Kročehlavy ( 7 / 2013 )

Problém vzlínající vlhkosti ve zdivu je u objektů z první poloviny minulého století běžným jevem. Stavební konstrukce již nemá funkční horizontální i vertikální hydroizolaci. Proto se může degradovaná omítka objevit i v místnostech 1.NP. Toto byl případ, kdy vlhkost a krystalizující soli degradovali omítku v kuchyni za kuch. linkou. Použita metoda dodatečné vnitřní hydroizolace vč. horizontální netlakové injektáže a nahražení staré zasažené omítky omítkou novou a sanační dle WTA 2-9-04/D a ČSN P 730610.

Dodatečně vnější utěsnění zdiva - Praha 6  ( 3 / 2013 )

Bytový dům na Praze. Problémy s vlhkostí ve sklepých tohoto objektu. Spojenou investicí nájemníků byl sestaven projekt na sanaci zdiva formou vnějšího dodatečného utěsnění zdiva pomocí miněrálních stěrek a stěrek na bázi živice. Zde je nutný odkop terénu a aplikace izolačního systému na obnažené a očištěné vnější obvodové zdivo. Zakázku provedla dle našeho projektu a pod naším technologickým dozorem stavební firma Švorc z Rudné u Prahy.


Sanace objektu vnitřním dodatečným utěsněním zdiva - Kladno (8 / 2012 )

Požadavek zákazníka sanovat sklepní prostory RD a mít tak možnost tyto využívat k ukládání předmětů běžné potřeby včetně potravin v obalech. Byl použit systém tzv. dodatečného vnitřního utěsnění zdiva vč. horizontální injektáže. Odstranění starých degradovaných omítek a nahražení novou sanační omítkou.


Dodatečné vnější utěsnění zdiva - Kladno Švermov ( 9 / 2011 )

Problémem starších dodatečně zateplených objektů je ten fakt, že není respektováno, že mohou mít takové objekty problémy se stavající vlhkostí. Zejména pak se vzlínající vlhkostí ve zdivu. Po takovém zateplení pak vlhkost zákonitě začne prostupovat do interiéru objektu a nastanou tak potíže, které nikdo neočekával. Toto byl i případ objektu ve Švermově. Bylo nutné tedy odstranit zasaženou vnější soklovou omítku, provést horizontální injektáž obvodového zdiva a pak na sokl nanést omítku, která bude případnou vlhkost odvádět do exteriéru a nebude tak zatěžován naopak interiér objektu.


Hydrofobizace kamene u zahr. jezírky - Dobříš  ( 8 / 2011 )

Hydrofobizace kamene je vhodná i pro okrasné zahradní stavby. Zde je případ zpěvnění kameny - porfir, který je součástí zahradního jezírka.