Reference

Sanace vnitřního zdiva OÚ v Horoměřicích - (4/2019)

11.03.2019 13:20
Sanace vnitřního zdiva v budově OÚ v Horoměřicích.Opět sejmutí zasažených omítek a následná sanace - injektáže a sanační systém Remmers- Kiesol.Zakázku provede firma pan Stehlíka z Lužné.Nový spolupracovní pro region Kladna, Rakovníka a částečně i Prahy.

Oprava opěrné zdiva - Praha Žižkov - (3/2019)

11.03.2019 13:15
Oprava opěrné zdi v Praze.Provedla společnost Půdy Praha s.r.o., dlouhodobá spolupráce s tímto subjektem v oblasti sanací vlhkého zdiva.Zapravení kaveren a dutin a pak přešpricování stávající povrchu zdiva. Technologii dodala Remmers CZ.

Chalupa Radvanov u Milevska - (8/2018)

11.03.2019 13:07
Sanace rekreační chalupy v Jižních Čechách.Opět problémy se vzlínající vlhkostí v obvodovém zdivu. Použitá injektáž a celkově sanační systém - vnitřní. Výrobky opět Remmers CZ - realizace pan Kudrna, Merkurstav Slavonice.

Sanace RD - Jirny u Prahy - (9/2018)

11.03.2019 12:54
Stále se opakující problém u RD.Již nefunkční horizontální izolace obvodového zdiva. Řešeno injektáží zdiva proti vzlínající vlhkosti a sanací zasaženého vnitřního zdiva v RD - hydroizolační stěrky, sanační omítky a štuk. Opět systémové produkty společnosti Remmers.

Sanace objektu BD - 28. pluku, Praha Vršovice - (10/2017)

11.03.2019 12:39
Zakázku provedla společnost SaRB, další partner pro tuto činnost na území Prahy.Jednalo se o izolaci zdiva pod úrovní terénu systémem tzv. dodatečného utěsnění zdiva vnějším izolačním systéme. Použita hydroizolační dvoukomponentní stěrka MB 2K opět z provenience Remmers. 

Injektáž bytového domu SVJ Horoměřice (9/2016)

12.10.2016 22:49
Opět řešení problematiky vzlínající vlhkosti. Bytový dům v Horoměřicích z 70 let minulého století (jak to ale letí ). Vytvoření bariéry proti vzlínající vlhkosti pomocí chemické netlakové injektáže aplikací injektážního krému Remmers Kiesol C.

Horizontální injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti - RD Velká Dobrá u Kladna (8/2016)

12.10.2016 22:25
Již zde několikráte zmíněný problém - nefunkční vodorovná izolace obvodového či vnitřního zdiva. Víme, jak se s tímto problémem vypořádat. Formou chemické injektáže ošetříme toto zdivo a změníme tak trvale fyzikální vlastnosti kapilárně aktivního meteriálu - zdiva a spáry tak, že již nebude toto...

Sanace prvního podzemního podlaží činžovního domu v Praze 3 ( 3-4/2016)

06.04.2016 21:01
V našem hlavním městě se věnují značné finanční prostředky na rekonstrukci stávajícího bytového fondu. Činžovní domy tak prodělávají velké rekonstrukce a z hlediska zavlhčení zdiva se velká pozornost věnuje sanacím a novým izolacím podzemních podlaží. Sklepní prostory pak získávají svou původní...
<< 1 | 2

Sanace vnitřního zdiva v zástavbě bytových domů Praha Vinohrady (5/2015)

Opět bylo nutné vyřešit problém s kondenzací. Na vnitřní zdivu kde se opakovaně tato kondenzační vlhkost vykreslovala na finální štukové omítce. Důvodem je dutina mezi štítovými stěnami dvou sousedních domů. Nedostatečně silná štítová stěna tak není schopná izolačně reagovat na změnu teploty mezi exteriérem a interiérem. Kondenzát pak vzniká na rozhraní teplé a studené zóny. Použití kromě izolační stěrky Sulfatexschlämme a sanačního podhozu Vorspritzmörtel i sanační omítka Sanierputz Altweiss WTA a finální sanační štuk Feinputz.


Rekonstrukce a sanace rekreační chalupy v Krásném u N.M. na Moravě (4-5/2015)

Zákazník řeší při celkové rekonstrukci chalupy i problémy s kondenzační vlhkostí v obvodové kamenné zdivu. Proto byl doporučen systém s hydrofobně nastavenou podkladní omítkou Grundputz WTA.


Sanace objektu MDD ve Štětí, severní Čechy (11-12/2014)

Předmětem sanace u tohoto objektu bylo zaizolování zdiva a nahradit stávající zasažené omítky 1.PP.

Objekt procházel celkovou rekonstrukcí pláště budovy, ale bylo nutné přistoupit i k sanaci vnitřních omítek uvedené části budovy. Byla tedy dle sanančního projektu provedená horizontální injektáž proti vzlínající vlhkosti, aplikovaná minerální izolace a nahražené zasažené omítky (krystalizující soli) novými sanačními omítkami v systému Remmers Kiesol. Práci provedla pod dozorem Remmers CZ odborná firma pana Václava POUSTKY ze Štětí.

Vítáme tak našeho nového obchodního partnera z tohoto regionu.

https://www.interiery-poustka.cz/kontakty.html


Dodatečné vnitřní zateplení - K.Dvůr-Popovice ( 6 / 2014 )

Ne vždy je možné dodatečně zateplit celý objekt vnějším kontaktním systémem. Remmers ví jak na to. Dodatečně zateplit objekt zevnitř - Remmers iQ Therm - kapilárně aktivní zateplovací systém.

Použito na RD, kde se zateplovaly pouze obvodové stěny obývacího pokoje a kuchyně, které byly situovány na severo-západ a kde byly tepelné ztráty konstrukce největší.  Použitý izolant 50mm včetně vnitřní kapilárně aktivní omítky. Celková tlouštka systému směrem do interiéru cca 70mm.

Sanace zdiva před dodatečným vnějším zateplením - Družec u Kladna  (5-6/2014)


Další běžnou stavební technologií v současné době je dodatečné vnější zateplení objektu. Zde však můžeme narazit na problém, že řada takových objektů má problémy s nadměrným zavlhčením konstrukce. Není pak větší chybou, když se takový objekt zateplí aniž by se podnikly nějaké kroky k sanaci zavlhčeného zdiva. Tuto otázku tedy řešil tento projekt a jeho realizace - sanace vlhkého zdiva, včetně injektáže před samotným zeteplením. Součástí sanace je pak i ošetření kamene v soklu stavby - hydrofobizace pískovce.

Dodatečné vnitřní utěsnění zdiva - Horoměřice  ( 11 / 2013 )

Objekt byl postaven ve spádovém terénu. Nedokonale provedená vertikální izolace místností 1.PP měla za následek prostup terénní vlhkosti do interiéru místností pod úrovní terénu. Proto zde byl použitý vnitřní soklový detail hydroizolačních stěrek, zakončený sanační omítkou a sanačním štukem.

 

Horizontální injektáž obvodového zdiva - Kladno Kročehlavy ( 10 / 2013)

Obvodové zdivo vykazuje nefunkční horizontální izolaci proti vzlínající vlhkosti. Proto byla provedena horizontální chemické injektáž, která vytvoří bariéru proti této  "vzlínající" vlhkosti.


Sanace interiéru RD - Ruda u Nového strašecí ( 8-9 / 2013 )

Zákazník provádí změnu užívání objektu. Z komerčního objektu (autodílna) přestavba na občanské bydlení. Součástí přestavby byla i sanace zdiva - zamezit pronikání vlhkosti z obecní komunikace do obvodového zdiva. Byl použitý systém dodatečného vnitřního utěsnění zdiva formou horizontální injektáže, hydroizolační stěrky, sanačního podhozu a sanační omítky.

 

Hydrofobizace pohledového kamene - Hrusice ( 8 / 2013 )

Součástí sanace je i tzv. hydrofobizace stavební konstrukce a to buď pohledového kamene nebo cihly. Zde je nutné ošetřit hmotu tak, aby byla nasákavá. Zavlhčené zdivo - formou srážkové vlhkosti, je pak v období zimy vystaveno opakovanému promrzání a z toho pak vyplývá rozpad hmoty a tím destrukce celé konstrukce. Zde byl použitý hydrofobizátor s aromatickým rozpouštědlem na ruly a žuly. Hydrofobizuje se nejen kámen, ale i ložná spára.

Sanace potravinového sklepa, dodatečné utěsnění vnějšího zdiva - Jedomělice u Slaného ( 7-8 /2013)

Zákazník chtěl vytvořit ve sklepě vhodné podmínky pro uchování potravin. Bylo tedy nutné zamezit protupu vlhkosti vnějším obvodovým zdivem do interiéru prvního podzemního podlaží. Pro tuto sanaci byl použitý systém dodatečného vnějšího utěsnění zdiva, včetně horizontální chemické injektáže a přiložení ochranné nopové folie. Vnitřní opukové zdivo potravinového sklípku bylo hydrofobizováno a zpevněno.

Řešení problému vzlínající vlhkosti ve zdivu - Kladno Kročehlavy ( 7 / 2013 )

Problém vzlínající vlhkosti ve zdivu je u objektů z první poloviny minulého století běžným jevem. Stavební konstrukce již nemá funkční horizontální i vertikální hydroizolaci. Proto se může degradovaná omítka objevit i v místnostech 1.NP. Toto byl případ, kdy vlhkost a krystalizující soli degradovali omítku v kuchyni za kuch. linkou. Použita metoda dodatečné vnitřní hydroizolace vč. horizontální netlakové injektáže a nahražení staré zasažené omítky omítkou novou a sanační dle WTA 2-9-04/D a ČSN P 730610.

Dodatečně vnější utěsnění zdiva - Praha 6  ( 3 / 2013 )

Bytový dům na Praze. Problémy s vlhkostí ve sklepých tohoto objektu. Spojenou investicí nájemníků byl sestaven projekt na sanaci zdiva formou vnějšího dodatečného utěsnění zdiva pomocí miněrálních stěrek a stěrek na bázi živice. Zde je nutný odkop terénu a aplikace izolačního systému na obnažené a očištěné vnější obvodové zdivo. Zakázku provedla dle našeho projektu a pod naším technologickým dozorem stavební firma Švorc z Rudné u Prahy.


Sanace objektu vnitřním dodatečným utěsněním zdiva - Kladno (8 / 2012 )

Požadavek zákazníka sanovat sklepní prostory RD a mít tak možnost tyto využívat k ukládání předmětů běžné potřeby včetně potravin v obalech. Byl použit systém tzv. dodatečného vnitřního utěsnění zdiva vč. horizontální injektáže. Odstranění starých degradovaných omítek a nahražení novou sanační omítkou.


Dodatečné vnější utěsnění zdiva - Kladno Švermov ( 9 / 2011 )

Problémem starších dodatečně zateplených objektů je ten fakt, že není respektováno, že mohou mít takové objekty problémy se stavající vlhkostí. Zejména pak se vzlínající vlhkostí ve zdivu. Po takovém zateplení pak vlhkost zákonitě začne prostupovat do interiéru objektu a nastanou tak potíže, které nikdo neočekával. Toto byl i případ objektu ve Švermově. Bylo nutné tedy odstranit zasaženou vnější soklovou omítku, provést horizontální injektáž obvodového zdiva a pak na sokl nanést omítku, která bude případnou vlhkost odvádět do exteriéru a nebude tak zatěžován naopak interiér objektu.


Hydrofobizace kamene u zahr. jezírky - Dobříš  ( 8 / 2011 )

Hydrofobizace kamene je vhodná i pro okrasné zahradní stavby. Zde je případ zpěvnění kameny - porfir, který je součástí zahradního jezírka.